Módszertani megújulás a pécs-somogyi általános iskolában szülői és pedagógusi kezdeményezésre

Módszertani megújulás a pécs-somogyi általános iskolában szülői és pedagógusi kezdeményezésre

A PÉCSI SZABAD ISKOLA SZÜLŐI KEZDEMÉNYEZÉS nyílt napra hív minden olyan családot, ahol a szülőknek a nevelésről vallott nézetei közel állnak a miénkhez. Olyan iskolát szeretnénk, ahol gyermekeink jól érzik magukat, a lehető legkevesebbet ülnek az iskolapadban, sokat kirándulnak, és elsősorban abból tanulnak, amit megtapasztalnak. Ugyanakkor fontosnak tartjuk azt is, hogy meg tudjuk tartani az arany középutat a múlt, jelen és jövő között. Összhangban élni a természettel, és a hagyományaink ismerete mellett természetes legyen az idegen nyelv oktatása, az informatika és a modern technika jelenléte a mindennapokban.  Hitünk szerint a gyermekeket nem kell felkészíteni az életre, hiszen a gyerek él.

Szerintünk, nem egy tudás- halmazt kell átadnunk gyermekeinknek, nem rengeteg adatot, fogalmat kell megtanítanunk nekik, hanem másfajta gondolkodásmódra, csapatmunkára, kreativitásra kell nyitottá tettünk őket, amelynek segítségével a gyorsan változó világunkban megjelenő, váratlan kihívásokra is képesek lesznek megoldást találni.

Az iskola Pécs külső kerületében, falusias, gyermekbarát környezetben található erdő, tavak, egy új játszótér, a Misina Állatmenhely, Lovas centrum, és a KOBEKO Művelődési Ház közelében.

Az udvaron fák, kis játszótér található.

„Hisszük, hogy a gyermek veleszületett kíváncsiságát kielégíteni kell nem pedig kiölni. Miért ne lehetne ezt az érdeklődést az iskolában is fenntartani?”

Alapvetően azt gondoljuk, hogy a módszertani megújulás megkíván a szülők és az pedagógusok részéről egy társadalmi együttműködést, diskurzust is a nevelésről, a pedagógiáról, a gyermekeinkről. Ezért októberben elindítottuk WORKSHOP-jainkat, előadásokkal, találkozókkal, beszélgetésekkel. Szeretnénk olyan előadókat elhívni, akik gondolatai, munkájuk azonos irányba mutat, mint amerre mi tartunk és ez remek helyszín a szülők számára is, hogy feltegyék kérdéseiket, megfogalmazzák kételyeiket, megvitassuk azokat. Eddigi vendégeink voltak többek közt: Halácsy Péter, Kovács Dani – Budapest School, Kádár Annamária – pszichológus. Következő meghívottunk Winkler Márta tanítónő, aki a Kincskereső iskolának a megálmodója, sokunk példaképe.

 

 Eseményeink:

Márc. 10.             15.00-18.00 nyílt délután az iskolában

16.30 korcsoportonkénti tájékoztató

Márc. 15. jelentkezési határidő az első osztályosoknak

Ápr 5. – CKH       17.00. 5.WORKSHOP– Winkler Mártával a kincskereső iskola megálmodójával

Máj. 20. jelentkezési határidő felsőbb évfolyamosoknak

 

 

 

Ezt a lenti részt tájékoztatóul küldöm.

 

Küldetésünk

 

 • olyan személyre szabott oktatást, nevelést valósít meg, amely tekintettel van az egyéni képességekre, a csoportok és közösségek érdekeire;
 • a személyiségfejlődés támogatásának szerves részeként valósítja meg az ismeretközvetítést, szoros összhangban a szociális kompetenciák folyamatos fejlesztésével;
 • a különböző sajátos nevelési igényű valamint a harmonikusan haladó és tehetséges tanulók együttnevelését valósítja meg, melynek során szükség szerint a tanulók egyéni haladási ritmusban tanulhatnak;
 • a hagyományok gyökerein felnövő, élő közösséget;
 • közös felelősségvállalást – nyitott iskolát;
 • rugalmas, fejlődésre képes szervezetet, programot kínál partnereinek.

 

 

Értékeink

 

 • Nyitott, rugalmas, innovatív, fejlődésorientált módszerek
 • Családias, elfogadó, befogadó, személyközpontú nevelés
 • Biztonságos, a tanulók életkori sajátosságait, szükségleteit tiszteletben tartó tanulásszervezés
 • Egyéni tanulási utak biztosítása
 • Szorongásmentes légkör, egymást tisztelő kommunikáció
 • Csoportra szabott témacsoportos (projekt) és kompetenciaalapú (tevékenységre alapozó és alkalmazható tudást nyújtó) oktatás
 • Az ismeretek integrált, összefüggéseket megmutató, holisztikus szemlélete
 • Az önismeretet és pozitív énképet, és a folyamatos önfejlesztést, önszabályzást szolgáló értékelés
 • Változatos tanulásszervezési módok alkalmazása
 • A pedagógusok többszintű, innovatív együttműködése
 • A pedagógiai folyamatoknak alárendelt iskolai szolgáltató szervezet
 • Kooperatív, többszintű, egyenrangú kapcsolat a szülőkkel
 • Környezet- és egészségtudatos, hagyományőrző szemlélet
 • Demokrácia, tolerancia, empátia, elfogadás, kooperáció
 • Konszenzusra törekvő (asszertív) és szociálisan érzékeny magatartás
 • A nevelőtestület és munkatársak hiteles, együttérző, non-direktív, feltétel nélkül pozitívan odaforduló, bizalomra építő attitűdje
 • átjárható pedagógiai program

 

Célunk, hogy…

 

…a tanulók

 • szeressenek iskolába járni;
 • szorongásmentes légkörben teljesítsék a követelményeket és nyújtsanak tőlük elvárható teljesítményt;
 • alakuljon ki belső motivációjuk az ismeretszerzéssel kapcsolatban;
 • tanuljanak meg tanulni;
 • fejlődjön önszabályozó képességük;
 • fejlődjön problémamegoldó gondolkodásuk és kreativitásuk;
 • tegyenek szert megfelelő, reális önismeretre;
 • tanulják meg az asszertív, együttműködő kommunikációt;
 • fejlődjön elfogadó, befogadó attitűdjük;
 • fejlődjön szociális érzékenységük, közösségi magatartásuk;
 • tanuljanak meg konfliktust kezelni;
 • sajátítsák el a demokratikus alapelveket.

…a szülők

 • tudhassák gyermeküket biztonságban;
 • vegyenek részt, és működjenek együtt egyenrangú félként a pedagógusokkal az iskola által nyújtott formákban és fórumokon gyermekük nevelésében;
 • vegyenek részt a család és iskola közötti megvalósuló érdemi, hatékony információáramlásban.

…a munkatársak

 • értsék meg és fogadják el, továbbá alkalmazzák kreatív módon az iskolai értékeket, célokat és feladatokat;
 • az intézmény által nyújtott innovatív környezetben legyenek képesek együttműködésre és rendszeres, tartalmas kommunikációra;
 • humánus, családias légkörben, méltó munkakörülmények között vállalják az arányos, és elviselhető, személyes kompetenciákra figyelmet fordító közös iskolai feladatokat;
 • legyen igényük a szakmai megújulásra és aktívan kapcsolódjanak be az iskola innovatív, adaptivitásra törekvő munkájába;
 • az intézmény alapelveivel összhangban valósíthassák meg saját szakmai céljaikat is.

 

Jelentkezés az első osztályba

Olyan családokat keresünk, ahol a szülőknek a nevelésről vallott nézetei közel állnak a miénkhez. Iskolánkba a felvételt megelőzi egy ismerkedési folyamat, melynek célja a lehetőségekhez képest egymás kölcsönös megismerése. Ehhez személyes találkozókat biztosítunk a nyílt napjainkon. Célunk, hogy minden szempontból heterogén, csoportként együttműködni képes osztályokat hozzunk létre.

 

Felvétel

Az első osztályba a hivatalos beiratkozással kerül be a tanuló. A honlapunkon minden évben már korábban lesz alkalom az előzetes jelentkezéssel jelezni a szándékot. A nyílt napokon, workshopkon lehet tájékozódni az itt folyó munkáról és az itt tanítókról.

Túljelentkezés esetén a közösség optimális arányai, a játéknapok tapasztalatai és a véletlen választás fog dönteni. Helyi gyerekek természetesen nem kerülhetnek elutasításra.

 

Átjárhatóság

Második osztálytól kezdve a szöveges értékelést érdemjegyekre is fordítjuk, így ez nem okoz problémát iskolaváltáskor.  A hozzánk érkezőknél motivációt, szociális és tanulási kompetenciákat nézünk.

 

Tanuló átvétele másik iskolából

Ez most a 2-6. osztályosokat érinti, a későbbiekben a 7-8-asokat is.

Amennyiben van férőhely, az oktatási-nevelési program és tanterv megismerése után beszélgetünk a szülőkkel és a jelentkező tanulóval, majd a motivációt, szociális és tanulási kompetenciákat feltérképező nap után közösen döntünk közösségbe kerülés lehetőségéről.

 

Comments

comments