A Vasasi Kultúregyesület tevékenysége 1933

A Vasasi Kultúregyesület tevékenysége 1933

(A vasasi kulturális élet fejlődése 12. rész)

 

1933.-ban, január 4-én volt az első ülése a Választmánynak. Itt bejelentette az elnök, hogy május első vasárnapján Rácvárosban dalosverseny lesz. A versenyen a Dalárdával részt kívánnak venne. A költségekre mindjárt 40. pengőt meg is szavaztak, amit a cserkészparancsnok 10. pengővel megtoldott. A felajánlást azzal indokolta, hogy a legutóbbi tea-estélyükön szép, szórakoztató műsorral szerepelt a Dalárda.

Ugyanekkor döntöttek arról, hogy a könyvállomány bővítésére 100 P. értékben használt könyveket vesznek, hogy minél nagyobb mértékben tudják bővíteni a könyvtár állományát. Az anyagi helyzetről szóló jelentés szerint az előző évről 55,53 P. készpénze maradt az Egyesületnek.

A Statisztikai Hivatal részére egy űrlap formájú jelentést kellett adni. Ez mutatja, hogy az ilyen szervezetekre is folyamatosan figyelt az állam, nemcsak a szervezet szabályzatát kellett engedélyeztetni.

A szomszéd településsel való rendszeres kapcsolatra utal az is, hogy a Somogy falu cserkészeinek közgyűlésére meghívót kaptak. A helyi cserkészek viszont az év elején táncmulatságot szerveztek, amihez természetesen igénybe vették a szokásos engedélykérés alapján a nagytermet. Utóbbiak, mint már a korábbi években is, önállóan színdarabokat mutattak be. A tiszta bevétel 10 százalékát átadták az anyaegyesületnek. A bemutatott színdarabokról nincs részletesebb információ.

Az éves közgyűlésüket február 3.-án tartották. Ezen áttekintették az elmúlt évi közgyűlés óta végzett munkát, elért eredményeket. A pénztáros jelentette, hogy a munkaév folyamán 1 270 pengő bevételük keletkezett és 1 144 pengő kiadásuk merült fel. A könyvtárban 372 db. magyar és 69 db. német nyelvű könyvet tartanak nyilván. 93 fő olvasójuk volt, akik 1972. db. könyvet kölcsönöztek ki. 180 könyvet vásároltak és 10-et ajándékba kaptak Bulsjevitz János tagtárstól. Utóbbiért az ajándékozót jegyzőkönyvi dicséretben részesítették. A cserkészcsapat három hold erdőre ingyenes használatot kapott a községtől és a DGT-tól, ezért köszönetet mondtak a községi előljáróságnak és Szabolcs Rezső bányafelügyelő úrnak.

A Kultúregyesület teljes vagyona – a leltár alapján – 2251,6 P. A fenti kedvező pénzügyi és anyagi helyzet mellett állandó küzdelmet vívtak a tagsági díjak pontos befizetéséért. Aki több mint egy évvel elmaradt, azt kizárták a szervezetből.

A közgyűlés újraválasztotta a vezetőséget Weyse Keresztély korelnöksége mellett. Hármas jelölés után Angyal Lászlót választották meg elnökké. Az alelnök Gaál János és Kársz János, a titkár Krász Antal lett. Jegyzőnek Szkladányi Richárdot, pénztár kezelésével Schapka Ferencet és Gaál Ferencet bízták meg. A háznagyi feladatot Benyovszky Fülöp és Lovász József kapta. Horváth Lajos volt elnököt felterjesztették a dísztagok sorába. A Dalárda elnökének Kiss Ferenc tagtársukat választották. A további tisztségviselők nevesítésétől itt eltekintünk. Megtalálhatók a közgyűlési jegyzőkönyvben. Március 5-én a résztvevők előadást hallgathattak a cserkészetről. A résztvevőktől belépési díjat szedtek. A nemzeti ünnepet ebben az évben is illő módon megtartották. A Választmány kívánsága volt, hogy a Dalárda létszámát emeljék. A műkedvelők a „Vén gazember” c. színművet tűzték műsorra és be is mutatták ápr. 23-án és május 5-én. Felkészültek Gárdonyi Géza „Bor” c. színdarabjának előadására, amelyet május 21 és 25-én mutattak be. Június 11-én a Somogyi Dalos Egyesület részére rendeztek kerti ünnepséget. A pünkösdi mulatság nevű rendezvényt pedig július 9.-re tervezték, amit végül a Fischer kocsmában tartottak. Egy bányaszerencsétlenség kapcsán az üzemben, a bányaházban elhelyezethető emléktábla létesítésére tettek javaslatot.

Érdekes kérdést vetett fel a jún. 7.-i választmányi ülésen Angyal elnök egy országházban elhangzott képviselői felszólalás kapcsán. A német nemzetiségiek ellen interpelláló Bleyer Jakab képviselő elveit bírálta, ellene tiltakozásra szólított fel. Eddig politikával az Egyesület az alapszabálya értelmében sem foglalkozott. Ez a politikai harc éleződésére mutat. Július 30-án félévi közgyűlést tartottak. Itt örömmel számoltak be arról, hogy a taglétszám félév alatt 24 fővel gyarapodott. Nőtt a Dalárda létszáma is, amely 53 főre bővült. Minőségi munkájukat mutatja, hogy a rácvárosi dalosversenyen második díjat nyertek. A cserkészcsapatot a gödöllői jamboreen egy nyolcfős őrs képviselte. Erre 168 pengő támogatást kaptak. Eredményes gazdasági működést jelez, hogy a készpénzállomány 284,4 P-re nőtt.

A tavalyi jó tapasztalatok alapján ismét kirándulást terveztek. Szept. 8.-án Mohácsra kívántak utazni. A szervezésre aug. 24.-én rendkívüli választmányi ülést hívtak össze. Az utazás költsége fejenként 1.P. 12 fillérbe került. Az útra 200 fő jelentkezett és vett részt. A szüreti mulatságot szept. 24.-én tartották. Októberben pedig cserkész apród avató ünnepségre készültek. November 12-én a műkedvelők a „Molnár és gyermek”c. népszínművet adták elő.

Az elnök a novemberi választmányi ülésen Leányklub alapítását javasolta. A szervezéssel két hölgy tagot; Dr. Siklósinét és Glattnét bízták meg.

A Dalárda a következő év május havában a Baranya vármegyei Népművelési Bizottságtól a Harkányi Dalosversenyre kapott meghívót. Hatvan taggal kívántak részt venni. A felkészülést az egyesület 40 pengővel támogatta.

A termüket a helyi szakszervezet kérésére fenntartás nélkül rendelkezésre bocsátották egy vöröskeresztes összejövetel céljára. A választmány egy felvetésre decemberben úgy döntött, hogy csak a műkedvelők játszhatnak több felvonásos színdarabot. Viszont az egyes részlegeknek is engedélyezett kabaré előadásokat szervezni. Ez feltehetően a jó színvonal fenntartása érdekében történt.

Az év végi szilveszteri ünnepséget ismét az Egyesület rendezte. A szervezést a kijelölt bizottság intézte.

 

Pécs, 2015. szeptember

Dr. Biró József

 

 

Comments

comments