A Levente Egyesület és vasasi futball

 

(1922-1923)

A Vasas Bányatelepi Levente Egyesület 1922. július 12-én tartotta alakuló ülését. Ezen jelen voltak az „Egyesületbe belépni óhajtók nagy számban. A gyűlés korelnökének Rónaky Antalt választja meg, ki az egybegyűlteket üdvözli, és a gyűlést megnyitja. Felkéri Weyse Sámuel urat az alapszabályok felolvasására és értelmezésére. Weyse Sámuel felolvassa a nagym. Belügyminiszterhez felterjesztendő alapszabályokat, amelyek kevés módosítással jónak találtatnak és egészében elfogadtatnak.”

Az alapszabályok értelmében, ezt követően a tisztikar megválasztása következett. Díszelnöknek közfelkiáltással Straka Rezső bányafelügyelő urat választják meg, akit öttagú küldöttség kér majd fel e tisztségre.

Egyelőre ügyvezető elnököt választanak Rónaky Antal személyében. Titkárnak Weyse Sámuelt, jegyzőnek Klemm Ferencet, pénztárosnak Pajk Ernőt, ellenőröknek Sebestyén Sándort és Straga Mihály urakat választják.

Végül a közgyűlés a következő összejövetelre halasztotta a választmány megválasztását, de határozatot is fogadott el: „A közgyűlés a legsürgősebbnek a sporttelep megszerzését tartja, s megbízza az egész tisztikart, hogy eziránt haladéktalanul lépéseket tegyen.”

Az 1922. július 31-i Egyesületi közgyűlésen elnöknek megválasztja Jekl Antal ig. tanító urat, és aljegyzőnek Wondra Richard urat.

A választmány tagjai lettek: Dr. Antal Aladár, Riegel Lajos, Gaál Mihály, Suha Lipót Kotter Vilmos. Póttagok: Trankovics Ernő és Farkas Rezső urak.

Alapító tagok száma 12 fő, a rendes tagok száma 36 fő, a pártoló tagnak pedig 17 fő jelentkezett.

Visszatértek a pálya ügyére: „A múlt gyűlés határozata alapján a D.D.S.G. –hez (mai magyar rövidítéssel I. DGT, az Első Dunagőzhajózási Társaság) benyújtott kérvényre Straka Rezső bányafelügyelő úr azt a választ adta, hogy ezen kérvényt a pálya helyének kijelölésével, a költségvetéssel és a tervrajzzal együtt a Bányagondnoksághoz adjuk be, ami meg is történt.”

A szeptember 11- ülésen a választmányi ülés napirendjén ismét tárgysorozatba vették a sporttelep felállításának kérdését: „Több terület megemlítése és megvitatása után a választmány legalkalmasabbnak és ez időben megszerezhetőnek találja az első teleptől közvetlen keletre fekvő palahányót, hossza 100, szélessége 80m, mely kevés földmunkával rendes, teljesen megfelelő tereppé alakítható. A választmány ezen területet elfogadja és sportpályának kijelöli.”

„A választmány határozata alapján beszerzendő 2.db. football, 1 db. footballpumpa, 15 pár bakancs,15 pár lábszárvédő, és 12 m. glott. Ezen cikkek beszerzésére a választmány 55. 000 K. azaz ötvenötezer korona kiutalását engedélyezi. A footballok és pumpa beszerzésével Weyse Samu és Riegel Lajos urak bizattak meg, amelyek amennyire lehetséges f. hó 14-én Pécsett szerzendők be.

A bakancsok, lábszárvédők és glott beszerzésé, mely az élelmezési raktár útján történik, Farkas Rezső úr vállalta. A footballnadrágokat és a bakancsokat az Egyesület készítteti, ill. alakítatja át.” (2. kép)

Az Egyesület 1922.október 11-én tartott választmányi ülésén pedig már foglalkoztak az ifjúsági futballcsapat felállításával. Szó szerint: „A Levente Egyesület ifjúsági csapatának megalakulását a választmány tudomásul veszi, elnökét Weyse Samuel urat üdvözli.” Az ehhez szükséges futball „bakancsok” beszerzéséről a következőkkel intézkedik: „A választmány határozata alapján beszerzendő még 10 pár bakancs. A bakancsok beszerzését, mely az élelmezési raktár útján történik, Farkas Rezső úr vállalta. /…/ A „hazámma” játék részére egy hármas számú football vétetik.”

Az 1923. évi tisztújító közgyűlésen a titkár jelentette: reméli, hogy ebben az évben az Egyesület megkezdheti a tulajdonképpeni működését, ha a még hiányzó sportszereket be tudják szerezni és a tagok nemcsak unaloműzésnek tekintik a sportot. Beszámolt még arról is, hogy egy tagjuk eltávozott és nem adta le a felszerelést. A szükséges intézkedést a hatóság felé a visszaszerzés érdekében megtették. Részletesen foglalkoztak a futballhoz és sportoláshoz szükséges egyéni sportfelszerelés biztosításával. Ugyanakkor minden esetben az egyesületi vezetésben jelen levő műszaki és gazdasági vezetőknek is lehetőségük volt részben üzemi forrásokat biztosítani, részben pedig a Társaság megfelelő részlegéhez fordulni támogatásért.

„Az egyesület választmánya a következő kimutatást, illetve költségvetést állította össze:

22 drb footbaling                                        6000

11 drb footbalnadrág                              17000

11   „  lábszárvédő                       8800

1     „  térdvédő                                          3000

1     „   football labda, bőr                          1000

1    „   football labda, gumi                       1000

1     „   magyar gerely                                 1000

6     „   cserkész ruha                                30000

————————————————————-

Összesen                                       123 800

Ezen költségvetést a közgyűlés elfogadta és elhatározta, hogy kérvény keretében a D.D.S.G. –hez terjesztendő be.” Az összegek koronában értendők.

A fenti beszerzések gazdasági hátterét a tagdíjbefizetések és a tagok egyéni támogatásai adták. Voltak olyan tagok, akik jelentős összegeket ajánlottak fel az Egyesületnek. A pénzbeli támogatások mellett jelentős tárgyi eszköz adományozások is történtek.

Az év további részéről nincs információnk. A következő jegyzőkönyv 1925. január 22-ről datálódik. Ebben az áll, hogy a Turul Egyesület és a Dalkoszorú egyesül Vasasi Kultúregyesület néven.

 

Pécs, 2014.szeptember 9.

Dr. Biró József

Comments

comments