Képviselői számvetés 2010-2014

Ismét eltelt négy év, a 2010-2014-es választási ciklus végéhez közeledünk. Az október 12-re kiírt új önkormányzati választások napján a képviselői mandátumom és a részönkormányzatok tagjainak mandátuma lejár. Ez indokolja, hogy négyéves beszámolómat ezúttal így szeptemberben tegyem meg. A négy esztendő alatt nagyon sok minden történt, nem mondanám, hogy könnyű, gondtalan éveket hagytunk magunk mögött. Ezt a négy esztendőt az önkormányzat életében a pénztelenség, az átörökölt hitelek szorítása, az eladósodottság jellemezte. Ezt a feszültséget, lehetetlen helyzetet oldotta fel az Orbán kormány, amikor az önkormányzatok adósságát átvállalta.

Az újság terjedelmi korlátai határt szabnak a bővebb ismertetésre, ezért csak pontokba összesűrítve igyekszem a az elvégzett feladatokat, eredményeket felsorolni.

A 2010-es választási kampány során azt az ígéretet tettem, hogy munkámat igyekszem erőmhöz, képességeimhez mérten és a lehetőségeket figyelembe véve dolgozni a településeink érdekébe. Azt hiszem szerénytelenség nélkül elmondhatom, hogy ezt az ígéretemet nem szegtem meg.

Persze azt, hogy a munkámnak milyen volt az eredményessége, előrébb jutottunk-e a problémák megoldásában, azt Önöknek kell eldönteni. Köszönöm a helybéliek segítségét, bíztatását és kritikáit.

 

Lássuk a felsorolást a teljesség igénye nélkül:

 

A 2010. okt. 3-i választások után a következő pozíciókat töltöttem be:

FIDESZ-KDNP frakció tagja, Városfejlesztési és Kommunális Bizottság tagja, somogyi-vasasi-hirdi részönkormányzatok vezetője, Pécs, Somogy-Vasas-Hird Viziközmű Társulat Ellenőrző Bizottság elnöke.

 

2010 okt.-tól. és 2011-ben:

 • Kossuth Művelődési ház felújításához anyagbeszerzés (170 eFt)
 • Kossuth Műv. ház részleges felújítása (Polgármesteri és képviselői keretből, 1 MFt)
 • Kodály Művelődési ház tetőjavítás, belső javítási munkák (460 eFt)
 • Vasas, Parcsin utcai lépcső felújítása (1,125 eFt)
 • Vasas, Kút és Gabona utca árvíz utáni kavicsozása (144 eFt)
 • Vasasi játszótér       felújítása (Procter&Gamble és a CBA támogatása) 1 MFt
 • Játszóterek részleges javítása
 • Belvárdi vízfolyás medrének részleges tisztítása
 • Vasasi bekötőút padkázása, árokásás, kátyúzás
 • A vasasi és hirdi temetői parkolók kavicsozása
 • Vasasi temetőbe lélekharang készítése
 • A vasasi volt mozi romos épületének elbontása, terület rendezése
 • Vasas, Szövetkezet utcai romos ház lebontása
 • Hirdi Faluház tornyában feljárat elkészítése, automata harangozó berendezés létesítése, bejárat rendezése (350 eFt), toronyablak rácsozás, bádogozás, festés       (200 eFt)
 • Hirdi szabadtéri közösségi tér és színpad kialakítása közösségi munkával, anyagköltség (617 eFt)
 • Vállalkozók helyett továbbra is a helyi közmunkásaink végzik a közterület fenntartást, létszámuk 2 hónap időtartamra újabb 10 fővel kibővült. Jelentős mennyiségű közterületi munka elvégzése megtörtént.
 • Közmunkások részére 2 db. Husqvarna fűkasza és kéziszerszámok vásárlása (500 e Ft)
 • Somogy, Kőbánya utcai útbeszakadás helyreállítása
 • Az ISPA II/A és III projektek kapcsán a garanciális hibák folyamatos feltárása, javítások intézése.
 • Vasas, Liget utcai híd átépítése, felújítása
 • Vasas, Legény utcai szennyvíztároló akna tömedékelése
 • Vasas, Bencze J. utcai csapadékvíz árok, áteresz karbantartás
 • Hird, Tátika utca csapadékvíz elvezető árok kikövezése (lakossági kezdeményezésre)
 • Kátyúzási munkálatok mindhárom településen
 • Hird, Hirdi úti árok és padka rendezés (Közútkezelő)
 • Somogyi veszélyes fák kivágása
 • Somogy, Őrmezei úti út, árok és áteresz javítás.
 • Vasasi óvoda játék és lambéria beszerzés (50 eFt)
 • Szelektív hulladékgyűjtők áthelyezése (Hird, Vasas)
 • Települések virágosítása (közmunkások)
 • Közmunkások munkájának irányítása, munkafeltételek megteremtése (2.910 eFt)
 • Bányásztörténeti Alapítvány könyvkiadásának támogatása (100 eFt)
 • Kodály, Kossuth és Berze Nagy János Műv. házak fenntartásának átadása civil szervezeteknek
 • Buszközlekedéssel kapcsolatos lakossági panaszok megoldása
 • Az iskoláink megtartása a csökkenő gyereklétszám ellenére
 • Karácsonyi, bányásznapi és állami ünnepek megtartása civil szervezetekkel.
 • Hird, Vöröshegy utcai árok, vízelnyelő, áteresz létesítése. (913 eFt)
 • Somogy, Sas utcai alsó nyúlvány aszfaltozása (276 eFt)
 • Vasas, Berkenyés u. részleges aszfaltozása és teljes mart aszfaltozása (1.268 eFt)
 • Berkenyés utcai gyalogos híd javítása
 • A somogyi óvoda előtti áteresz felújítása

 

2012-ben:

 • Muromi Szent György napi rendezvényhez tereprendezés (100 eFt)
 • Iskola köz aszfaltozása (1.468.eFt)
 • EURAKVILO Gyermekonkológiai Alapítvány támogatása (10 eFt)
 • Sas utcai felső nyúlvány mart aszfaltozása (184 eFt)
 • Családi Napközi létesítéséhez pályázati önrész támogatás (100 eFt)
 • Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány könyvkiadás támogatása (100 eFt)
 • Csapadékvíz árkok, útpadkák karbantartása
 • Széna és Pajtás utcák közötti útszakasz mart aszfaltozása (500 eFt)
 • Muromi utak mart aszfaltozása
 • Vízvezeték és csatorna hálózat létesítése kieső helyeken (előkészítés alatt)
 • Sikerült elérni, hogy a házi szennyvíz átemelő szivattyúk karbantartását és javítását a Tettye Forrásház ingyenesen végezze.
 • Vasasi Általános Iskola energetikai felújítása (nyílászárók cseréje, hőszigetelés, homlokzati és belső felújítás, fűtőberendezések korszerűsítése) a KEOP pályázat segítségével.(előkészítés alatt, a pályázat még nem került elbírálásra)
 • Nagy eredménynek mondhatjuk, hogy a csökkenő gyereklétszám ellenére mindhárom településen sikerült megtartani az iskoláinkat. A 2013-as évtől az iskolák fenntartását a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ végzi.

 

2013-ban:

 • Vasas, Bethlen G. utcai buszmegálló aszfaltozása
 • A közmunkások változatlan gondossággal virágosítják a területet, ehhez vásároltunk egy szivattyút, ami a nyári locsolásukat megkönnyíti. A telephelyükre új vegyes tüzelésű kályhát kaptak.
 • Sajnos még mindig gyakran előfordultak az ISPA csatornázási munkálatok következtében keletkező süllyedések, hiányosságok. Ezek helyreállítása folyamatosan történt.
 • Vasas, Szövetkezet utca 16. sz. előtti mélyépítési, út helyreállítási munka elkészült.
 • Hirden a Szathmáry u.- Hirdi u. torkolatánál árok tisztítása elkészült.
 • Sikerült elérni a Közútkezelőnél, hogy a Hirdi út alsó részének kátyús padkáját javítsák ki.
 • Megtörtént a Kenderfonó utca részleges kavicsozása.
 • A somogyi Bányatelepen részleges út- és árokjavítási munkák történtek.
 • Elkészült a Somogy utca Bányatelepi szakaszán a ledőlt támfal és vízelvezetés rekonstrukciója.
 • Az idősek kérésére elkészült a Kodály Művelődési Házhoz vezető lépcső korlátjának meghosszabbítása.
 • Mindhárom településen számos árok és útpadka karbantartás történt a helyi közmunkások kivitelezésében.
 • Településeinken és a bekötő útjaikon a kátyúzási munkálatokat időszakonként elvégezték.
 • Sikerült elérni, hogy az újonnan beszerzett buszok közül öt darab szóló busz kizárólag a 13-14-15-ös járatokon közlekednek.
 • Vasas, Bethlen Gábor utca felső szakaszán parkolást engedélyező táblák kihelyezése.
 • Búzakalász u. 94/1. sz. alatti telek melletti hosszú levezető árok kikövezése.
 • Mázsaház utcai játszótérnél új csapadékvíz elvezető árok létesítése a terület és környező magántelkek vízelvezetéséhez
 • Iskoláink első ízben szervezték meg a nyári napközit a gyerekeknek, ezáltal a gyerekek nyári felügyelete és többszöri étkeztetése biztosított volt, idejük tartalmas eltöltéséről az iskola pedagógusai gondoskodtak.
 • Az év ünnepnapjaihoz kapcsolódóan civil szervezeteink közreműködésével számos ünnepség, megemlékezés történt. Köszönöm a szervezők, közreműködők munkáját.
 • A város adórendeletének átdolgozásakor számos beadványommal sikerült jelentős adócsökkentést elérni kizárólag Vasas-Somogy-Hird településrészek vonatkozásában mind a telek-, mind az építményadót illetően. Az osztatlan közös tulajdonban élők építményadója is kedvezőbbé vált.
 • A lakosság közbiztonsági érzetének javítása érdekében fórumot tartottunk, ahol a rendőrség vezetői egy áttekintő, részletes tájékoztatást adtak a terület bűnügyi helyzetéről, illetve a helyi Polgárőrség vezetői beszámoltak tapasztalataikról. A jelenlévők kifejezték szándékukat a további együttműködésre annak érdekében, hogy a területen a bűnözés visszaszorítása eredményes legyen.

 

2014 aug. 31-ig:

 • 2014 febr. 1-től új tömegközlekedési menetrendet alakított ki a város és sikerült elérni, hogy a településeink lakói már egy buszjegy igénybevételével, átszállás nélkül a belvárosig közlekedhetnek. Ezáltal olcsóbbá és gyorsabbá vált a tömegközlekedés.
 • Mindhárom településen elkészültek az új szelektív hulladékgyűjtő állomások.
 • A vasasi bekötőút melletti szemétlerakó ügyében minden lehetséges eljáró hatóságnál eljárást kezdeményeztem. A vállalkozót valamennyi hatóság (DDKF, Hatósági Főosztály, APEH, Adóiroda) bírságokkal sújtotta, az önkormányzat jelenleg keresi annak lehetőségét, hogy a törmelék-hegy lerakóba történő elszállításának költsége milyen forrásból lehetséges.
 • A somogyi Bányatelepen és Rücker aknán sikerül elindítani egy Szociális Városrehabilitációs Programot, melynek során a Kodály Művelődési Ház és az Iskola aulája meg fog újulni, a Bányatelep felső részén utak, csapadék elvezető árkok felújítása meg fog történni, a játszóteret is felújítják, a Rücker aknai épületeket lebontják, 18 db. bányatelepi és további 10 db. önkormányzati lakást felújítanak, a csatorna- és vízbekötéseket is elvégzik. Közösségi és szociális programelemek is a program részét képezik.
 • 2013-14 évben jelentős eredményeket értünk el a STAR munkaprogram keretében foglalkoztatott közmunkásokkal. Azon túl, hogy településeinken elkészültek olyan közterületi munkálatok, amire korábban nem számíthattunk, a dolgozók is munkalehetőséghez jutottak.
 • A közmunkások vasasi Legény utcai telephelye – ami eddig állami tulajdonú volt – az önkormányzat tulajdonába fog kerülni néhány hónapon belül. Megkezdődhet annak felújítása, korszerűsítése. Tervezése folyamatban van.
 • 2010 és 2014 májusában a Kút utcában kiöntött a patak, homokzsákok kihelyezése, kárelhárítás megtörtént..
 • A Belvárdi vízfolyás kitisztítása megtörtént a Kút utcától a Szövetkezet utca felső szakaszáig, a kút utcai árvízveszélyes szakaszom komoly beton védmű épült.
 • A Közgyűlés határozata alapján a Közterület Felügyelet két fő mezőőr alkalmazását tervezi a külső területek védelmére.
 • A Somogy utca Bányatelep felé lekanyarodó szakaszán a balesetek elkerülése érdekében fémkorláttal védett, aszfaltos járda létesült.
 • A Somogy utca bányatelepi szakaszán a partot fogó, ledőlt támfalat sikerült újjá építeni és a csapadékvíz elvezetést is megoldották.
 • A bányatelepi buszfordulót az új buszok kanyarodása miatt átépítették, a térre virágtartók lettek kihelyezve.
 • Közvilágítási problémák megszüntetése
 • „S” utca melletti, régi szennyvíztároló összeomlás utáni a gödröt tömedékelték.
 • Hirdi vasút állomás közvilágításának korszerűsítése (iskola kérésére)
 • 3 db. buszmegálló felújítása Somogyban és Vasason. (azóta valamennyit ismét megrongálták)
 • Hirden a Pór Bertalan utca felső részén a közmunkásoknak sikerült feltárni és az évtizedek alatt rárakódott földtől megszabadítani a járdát. Felújítása a jövő feladata.
 • Hirden elkészült a 6-os úti buszmegállótól a Tömörkény utcáig és tovább a Harangvirág utcáig húzódó gyalogos út javítása, tisztítása, egy részének aszfaltozása és kavicsozása.
 • A Mázsaház utcai gyermekorvosi rendelő előtti járdaszakasz és bejárati híd aszfaltozását elvégezték.
 • Közmunkások részére új OleoMac fűkasza beszerzése.
 • Elkészült a Kultúrotthon előtti tér teljes felújítása, aszfaltozása.
 • Közmunkásaink a közterületek fenntartása mellett mindhárom településen szorgosan dolgoztak az utak melletti árkok karbantartásán, kiásásán, átereszek tisztításán, Néhány buszmegállóban ágfából pihenő padokat készítettek. Jelentőssé vált a kiültetett világok száma. Ilyen arányú közterület karbantartás évtizedek óta nem volt településeinken.
 • Mindhárom iskola nyári napközijének támogatása.

 

Minden évben támogatásban részesültek az óvodák, az iskolák, az Idősek Napközi Otthonai, valamennyi működő civil szervezet és szerveződés, a közmunka program, a hirdi faluház, a somogyi néprajzi kiállítás épülete, a Sok Hírünk Van helyi újság kiadványa, az idősek karácsonya rendezvényei és a hirdi falunapok.

 

Jelenleg előkészítés alatt álló munkák:

 

 • Vasas: Mázsaház u. 75. sz. előtti veszélyes kanyarban járda létesítése.
 • Somogy: A Határ utca Mázsaház utcától délre eső szakaszának aszfaltozása.
 • Hird: Orvosi rendelő előtti járda készítése a Pór Bertalan utcáig, az orvosi rendelő bejáratának bekötésével, a parkoló rendezése.
 • Uniós pályázati forrásokból rövidesen megkezdik a hirdi Zámor utcai gyűjtőárok kimélyítését és a 6-os főközlekedési út alatti átvezetésével a hirdi vízfolyásba történő bekötését.
 • A tervek között szerepel, hogy az önkormányzat, továbbá a lengyel és magyar kormány finanszírozásából Vasason megépül egy emlékmű a kultúrotthon melletti parkban, emléket állítva a szerencsétlenségben elhunyt lengyel és magyar bányászoknak. (előkészítés alatt)
 • A közeljövőben várható, hogy a Bencze J. utcai játszótér bővítése, felújítása meg fog történni, jelenleg előkészület alatt van. További játszótér felújítások is elképzelhetőek.
 • A Kultúrotthon nagytermének parketta felújítása is a tervek között szerepel.

 

A fenti felsorolás természetesen nem tartalmazza a Pécs M.J Város Önkormányzatában képviselőként végzett munkámat. A négy esztendő alatt számos közgyűlésen, bizottsági ülésen, frakcióülésen, részönkormányzati ülésen, tanácskozáson, bejáráson, rendezvényen és fogadóórán kellett a képviselői feladatokat ellátni.

 

Köszönetemet szeretném kifejezni a teljesség igénye nélkül mindazoknak, akik munkám végzéséhez segítséget, tanácsot nyújtottak, olykor építő kritikákat megfogalmaztak:

Dr. Páva Zsolt polgármester, Nagy Csaba alpolgármester, Csizi Péter alpolgármester, Dr. Hoppál Péter frakcióvezető és a frakció tagjai, Dr. Lovász István főjegyző, Dr. Mondrovocs Sándor aljegyző, Kiss Tibor a BIOKOM vezérigazgatója és Simon István, Schmeller Gábor és Puskás Tivadar a BIOKOM munkatársai, Bokor Károly, Magay Miklós, Kálmán Zsolt és Szabó Zsolt a Városfejlesztési Referatúra munkatársai, Dr. Kovács Katalin, Palanovits Ágnes, Sámóczi Piroska önkormányzati munkatársak.

Munkájukért köszönetet szeretnék mondani a részönkormányzatok tagjainak, valamennyi közmunkásnak és kiemelten vezetőjüknek Reisch Dezsőnek a kreatív, eredményes munkájukért.

Köszönet a civil szervezetek vezetőinek és tagjainak az aktív, közösséget fejlesztő munkájukért, a közösségi rendezvények megszervezésért, köszönet a rendezvények fellépőinek is a színvonalas produkciókért.

Utolsóként, de nem utolsó sorban köszönet a feleségemnek és családomnak a türelemért, mert a folyamatos elfoglaltságaim, távolléteim miatt bizony időnként nehéz volt a családi programok egyeztetése.

 

No, akinek volt türelme a fenti rövidített, ám de mégis hosszúra sikeredett beszámolót elolvasnia, láthatja, hogy ebben a négy esztendőben volt mit tenni.

 

Befejezésül szeretném tudatni Önökkel, hogy a 2014. október 12-i önkormányzati választáson a FIDESZ-KDNP jelöltjeként a körzetben ismét megmérettetem magam. Ha Önök úgy ítélik meg a négy, vagy akár a nyolc évi munkám után, hogy a továbbra is alkalmasnak tartanak a képviselői feladatok ellátására, kérem támogatásukat.

 

 

Huba Csaba

képviselő

 

 

Comments

comments