2014. évtől csökkennek a helyi adók

Bizonyára sokan olvasták ez év májusában megjelent írásomat a helyi adók felülvizsgálatáról.

Emlékeztetőül:

A 2012-es évben hatályba lépett önkormányzati építmény- és telekadó rendeletváltozásokhoz sok elmarasztaló észrevétel érkezett. Ezeket az észrevételeket  a 2013-ban hatályba lépő rendeletváltozások némileg korrigálták.

A 2013. április 18-án megtartott Közgyűlés ismételten napirendre tűzte az adórendeletek felülvizsgálatát. A beérkezett észrevételek alapján a Közgyűlés határozatában utasította az Adóügyi Osztályt, készítsen egy tanulmányt arra vonatkozóan, hogy miként lehet az adóterheket csökkenteni anélkül, hogy az a költségvetési bevételekre jelentősebb hatással lenne.

Vasas-Somogy-Hird lakóit különösen hátrányos helyzetbe hozták a korábbi adórendeletek, hiszen jobbára ezeken a területeken a magántulajdonú telkek, családi házak és gazdasági épületek alapterülete átlagosan nagyobb, mint a város más területein. Vasason és Somogyban az osztatlan közös tulajdonú, volt bányászkolónia lakások adóztatása is méltánytalan volt a lakók számára.  A muromi és a kerékhegyi területen a hétvégi házakat, présházakat sokan lakhatóvá tették, és életvitelszerűen sok család él ezen a területen. A rájuk kiszabott építményadó is aránytalanul magas volt.

Az új adókoncepció kidolgozásához számos kifogást, észrevételt, módosító indítványt tettem, kértem a telekadó és az építményadó jelentős mértékű mérséklését erre a területre, illetve kértem a terület sajátságos helyzetére adaptált mérsékelt adózási forma kidolgozását. Az elkészült új adókoncepció többségében, kisebb kompromisszumokkal kezeli az általam megfogalmazott kifogásokat és egy lényegesen kedvezőbb, a terület sajátosságait kezelő adórendelet született, melyet a Közgyűlés 2013. szeptember 19-én elfogadott.

A teljesség igénye nélkül ismertetnék néhány, a 2014. adóévtől hatályos változást:

 

Építményadó:

 

–         A magánszemély tulajdonában álló 50 m2 alapterületet meg nem haladó lakás céljára szolgáló építmény adója 200 Ft/m2-ről 100 Ft/m2-re csökken. (Sajnos ez az osztatlan közös tulajdonú lakásokra nem vonatkozhat, mert ezeknél az épületeknél összesített alapterülettel kell számolni és a helyi adókról szóló törvény alapján az adókivetés csak tulajdoni hányad alapján történhet.)

 

–         Kimondottan Vasast-Somogyot-Hirdet is érintő változás, hogy a magánszemély tulajdonában lévő, a rendelet mellékletében felsorolt helyrajzi számok alatti lakás céljára használt építmény 1-100 m2 adóalap esetén 200 Ft/m2 (Itt megjegyzem, hogy az adóalap  80 m2-ről 100 m2-re változott, így a különbségként jelentkező 20 m2-re eső adó is kedvezőbb adó alá esik. A rendelet mellékletében valamennyi vasasi-hirdi-somogyi ingatlan helyrajzi száma szerepel.) Értelemszerűen az e feletti adósáv is változik:

a 100,01-220 m2 adóalap esetén 20.000 Ft és a 100 m2 feletti rész után 450 Ft/m2,

a 220,01 m2 adóalaptól 74.000 Ft és a 220 m2 feletti rész után 900 Ft/m2.

 

–         A Muromban és a Kerékhegyen életvitelszerűen ott lakó családoknak is jó hírrel tudok szolgálni:

A magánszemély tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló építmény (kivéve a gépjármű tároló) 500 Ft/m2-es adója 400 Ft/m2-re csökken. A számított építményadóból 50%-os adókedvezmény illeti meg azt az adóalanyt, aki a tulajdonában lévő, vagy vagyoni értékű jogával terhelt, a Pécsi Építési Szabályzat 13.§-a szerinti mezőgazdasági kertes zónában elhelyezkedő építményét életvitelszerűen lakásként használja. A kedvezmény kizárólag akkor vehető igénybe, ha az adózó lakóingatlannal nem rendelkezik.

Összegezve a Muromiak és a Kerékhegyen élők az 500 Ft/m2-es adó helyett 200 Ft/m2 adót fognak fizetni.

 

–         Az osztatlan közös tulajdonú vasasi és somogyi volt bányászlakások lakói is számíthatnak az adó mérséklésére. Az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanokra fel nem osztott közös tulajdonú építmény vonatkozásában az adó mértéke amennyiben az építményben lévő lakás céljára szolgáló építmények száma nem haladja meg a 6-ot, 200 Ft/m2.

Tehát az adó mértéke 300 Ft/m2-ről 200 Ft/m2-re csökkent.

 

Telekadó:

 

–         Az adó mértéke nem vállalkozó magánszemély tulajdonában lévő – üzleti célt nem szolgáló – telek vonatkozásában 1-3000 m2 adóalap esetén 0 Ft/m2, 3001 m2 adóalaptól a 3000 m2 feletti rész után 30 Ft/m2.

Összegezve: 2013. évben 1500 m2-ig nem kellett adó fizetni a telek után, viszont kedvező változásként 2014. évtől az új rendelet szerint már 3000 m2-ig adómentes a telek.

Hoppál Péter képviselő úrral közösen beadott módosító indítványunkat a Közgyűlés elfogadta, és eszerint a telekadó rendelet változások 2013. július 1-től visszamenőleges hatállyal érvényesek.

 

Az újság terjedelmi keretei nem teszik lehetővé a rendeletváltozás részletes ismertetését, inkább csak a nagy érdeklődésre számot tartó változásokat igyekeztem összefoglalni. A módosított rendeletek remélhetőleg az újság megjelenésekor már elérhetők lesznek a www.eugyintezes.pecs.hu/register/index/reg_onk_rend_osszes_hataly?mid=3511  címen.

 

Nincs olyan ország és nincs olyan település, ahol a lakosság szívesen fogadná az adók kivetését. Én sem szeretek adózni. Az adó egy szükséges rossz. Persze nem mindegy, hogy mennyit fizetünk. Jövő évtől egy kicsit kevesebbet, és ez örömmel tölt el, remélem Önöket is.

Az adóforintok elköltésének hatékonyságáról is lehetne oldalakat írni, de erre már nem vállalkozom. Egy biztos! A jó helyre, hatékonyan, gazdaságosan elköltött forintok bizonyára nagyobb kedvet csinálnának az adóforintjaink befizetéséhez is.

 

Huba Csaba

Comments

comments