Adórendeletek felülvizsgálata

 

A 2012-es évben hatályba lépett önkormányzati építmény- és telekadó rendelet változásokhoz sok észrevétel érkezett. Ezeket az észrevételeket a 2013-ban hatályba lépő rendelet változások némileg korrigálták.
A 2013. április 18-án megtartott Közgyűlés ismételten napirendre tűzte az adórendeletek felülvizsgálatát. A Közgyűlés határozatában utasította az Adóügyi Osztályt, készítsen egy tanulmányt arra vonatkozóan 2013. június 30-ig, hogy többek között az alábbi szempontok adórendeletbe történő beépítésével lehet-e az adóterheket csökkenteni anélkül, hogy az a költségvetési bevételekre jelentősebb hatással lenne. Néhány településeinkre jellemző vizsgálati szempontot ismertetek a teljesség igénye nélkül:

Építményadó:

• Vizsgálja meg az Adóügyi Osztály azt, hogy van-e létjogosultsága a nyugdíjasok részére adható további kedvezményeknek, mentességeknek (Ör. 5.§ (1)):
– szociális otthonban élők lakására vonatkozó kedvezmény, amennyiben a lakás sem a családtagok, sem bérleti szerződéssel nem volnának lakottak.
– a 2013. évre adható 50%-os kedvezmény mentességgé történő alakítása
• Az ország más önkormányzatai adórendeleteinek áttanulmányozásával vizsgálja meg az Adóügyi Osztály, hogy lát-e lehetőséget az adómértékeknek az adóalanyok jövedelmi viszonyai alapján történő adóztatására, vagy a jövedelmi viszonyok alapján adókedvezményt kizárólag az Art. 134. § szakaszai alapján látja biztosítottnak.
• Az Adóügyi Osztály modellezze le, mennyi adókieséssel járna annak adórendeletbe foglalása, ha az egyetlen lakással rendelkező magánszemély adóalany a tulajdonában lévő 50 m2 alapterületnél kisebb lakása vonatkozásában 100,-Ft/m2-es adómértékkel adózna, amennyiben a magánszemély adózó tulajdonában több vagy 50 m2-nél nagyobb lakás van, azok első m2-től számítottan a jelenlegi adómértékkel adóznának. (Ör.3.§ (2)).
• Pécs Város közigazgatási területéhez csatolt városrészek (Hird, Vasas, Pécs-Somogy, Szabolcsfalu, Nagyárpád, Rácváros) vonatkozásában lát-e az Adóügyi Osztály lehetőséget arra, hogy a helyben szokásos – magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt részben sem szolgáló – lakás céljára szolgáló építmények 100 m2-ig élveznék a 200,-Ft/m2-es adómérték alkalmazását.
• Vizsgálja meg az Adóügyi Osztály annak lehetőségét, hogy az „osztatlan közös tulajdonban” álló építmények adóztatásában van-e lehetőség az alábbiakra:
– bevezethető lenne-e egy 200,-Ft/m2 összegű kedvezményes adómérték az osztatlan közös tulajdonban álló építmények vonatkozásában arra az épületrészre, amelynek az a területe, amely természetben megfelel a magánszemély által használt lakásnak, nem haladja meg a 80 m2-t.
• A 2012. évi munkahelymegtartó pályázat 2013. évi változatának mintájára látna-e az Adóügyi Osztály lehetőséget arra, hogy a Közgyűlés által meghatározott összeg erejéig a Közgyűlés támogathatná az osztatlan tulajdonközösségben lévő lakások társasházzá történő átalakítását.
• Vizsgálja meg az Adóügyi Osztály annak lehetőségét, hogy a romos, használhatatlan, lakhatatlan épületek kedvezményes adóztatása milyen, a 2013. évinél kedvezőbb formában volna lehetséges.
• Vizsgálja meg az Adóügyi Osztály annak lehetőségét, hogy a város elkülönült városrészeire vonatkozóan (pl.: Hird, Vasas, Pécs-Somogy, Szabolcsfalu stb.) magánszemély tulajdonában lévő – üzleti célt nem szolgáló – nem lakás céljára szolgáló építmény esetében, amennyiben azt életvitelszerűen, állandó jelleggel lakásként használják, csökkenthető- e az építményadó 500 Ft/m²-es mértéke 200 Ft/m²-re.

Telekadó:

• A Város közigazgatási határaihoz csatolt, de alapvetően részben vagy egészben földrajzilag elkülönült városrészekre vonatkozóan (Hird, Vasas, Pécs-Somogy, Szabolcsfalu, Nagyárpád, Rácváros) lát-e lehetőséget az Adóügyi Osztály arra, hogy a telek helyben szokásos mérete miatt esetleg 3000 m2-ig mentesség volna adható az érintett településrészeken akár irányítószámra, akár helyrajzi számra, akár utcákra legyűjtve.
• 3000-5000 m2 közötti, mezőgazdaságilag nem művelhető telkek kedvezőbb adóztatása (az előző pontban meghatározott városrészekben).

A tanulmány értékelése után a Közgyűlés várhatóan október hónapban fog dönteni az adórendeletek – remélhetőleg kedvezőbb – módosításáról.

Huba Csaba

Comments

comments