Út, „vissza” a Paradicsomba

 

Mi, megváltott emberek nem igazán értjük annak a hatalmas ajándéknak a jelentőségét és értelmét, ami ingyen és kegyelemből az ölünkbe hullott Jézus Krisztus helyettes áldozata által. Ádám és Éva édenben elkövetett „merénylete” elvette annak a lehetőségét, hogy az ember, véráldozat nélkül visszakerülhessen a paradicsomba, az örök élet honába. De akkor milyen út vezet vissza az édenbe, egy olyan helyre, ahol nincsen betegség, szenvedés, nélkülözés, öregedés és végül a HALÁL. Erről az útról kérdezem Pongrácz Róbertet.

Mit jelent Krisztus keresztáldozata? Jézus a bűn zsoldjaként az első és második halált (Jel 2,11b) szenvedte el a kereszten, hogy a benne hívőknek ingyen, kegyelemből örök életet adhasson. Így tud a jó Isten igazságos és irgalmas is lenni ugyanakkor. Igazságos, mert bünteti a bűnt, de irgalmas is, mert a bűnnek következményeit a kárhozat halálát Jézus által magára veszi, és ennek a következményeit a hívő ember helyett elszenvedi. Így valósul meg az Úr kijelentése a megváltott hívő emberek javára, amely szerint: „a bűn zsoldja (fizetsége) a halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban.” (Róm 6,23). A kárhozat halálából, ami a második halál, nincsen feltámadás; az a végső megsemmisülés lesz az utolsó ítéleten azok számára, akik megvetették Krisztus értük hozott áldozatát és életüket nem akarták odaszánni a jó Atyának. Az Atya azért támasztotta fel Jézust mégis „ebből a halálból”, mert Ő bűntelen volt, ezért tudott helyettesünkké lenni, különben a saját bűne miatt kellett volna meghalnia. Rá nem vonatkozott „a bűn zsoldja a halál” törvénye. Így valósulhat meg az életünkben az, hogy „könyörületességgel és igazsággal töröltetik el a bűn, és az Úrnak félelme által távozhatunk el a gonosztól.” (Péld 16,6)

Üdvözülhettek-e, bikák bárányok vére által azok az emberek, akik Krisztus áldozata előtt éltek? Még nem üdvözültek; kivéve Énokot, Mózest és Illést, valamint azokat, akik Jézus halálakor föltámadtak, és akiket Jézus a feltámadása után a mennybe vitt (vö. Zsolt 68,19.21.25; Ef 4,8). Ők huszonnégyen vannak az Isten királyi széke előtt a Jelenések könyve szerint (vö. Jel 5,4.10-11). A többi elhunytak „alszanak”, Isten hatalmában vannak (vö. Lk 20,38) az első vagy a második feltámadásig. Krisztus áldozatára való tekintettel minden valaha élt valóban hívő ember üdvözülni fog akkor, amikor Jézus az ég felhőin visszatér; feltámasztja és elviszi őket a mennyei Jeruzsálembe. A Szentsátornál, és később a jeruzsálemi Templomban a bikák és bárányok feláldozása Krisztus áldozatának előképei voltak; és amikor Krisztus áldozatbemutatása megtörtént, az előképek beteljesedtek, emiatt hasadt szét a Templom kárpitja Jézus halálakor. Krisztus áldozatára való tekintettel a Jézus megtestesülése előtti emberek így bocsánatot nyertek, mert Isten öröktől fogva tudja minden cselekedetét. Ezt a Jelenések könyve így fejezi ki: „a Bárány megöletett a világ alapítása óta.” (Jel 13,8b)

Milyen út vezet „vissza” a paradicsomba? „Aki hisz és megkeresztelkedik az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.” (Mk 16,16) „De új eget és új Földet várunk az Ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.” (2Pt 3,13) „És mondta az, aki a királyi székben ül: Íme, mindent újjá teszek. És mondta nékem: Írd meg, mert e beszédek hitelesek és igazak.” (Jel 21,5) „Aki [hit által] győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.” (Jel 21,7)

Pongrácz Róbert

katolikus és egy protestáns teológiát végzett öt gyerekes édesapa

Comments

comments