Kössünk rá a csatornahálózatra!!!

FIGYELEMFELHÍVÁS!
Kössünk rá a csatornahálózatra!!!

Szeretném felhívni mindazok figyelmét, kik még a mai napig nem kötöttek rá a csatornahálózatra és nem jelentették be azt a szolgáltatónak, illetve nem kötöttek szerződést a Tettye Forrásház Zrt.-vel, azok a közeljövőben jelentős többletköltségekre számíthatnak.
A rákötéseket sürgősen el kell végezni!
Az Önkormányzat 2009 áprilisában kb. 2300 db. levélben kiértesítette Vasas-Somogy-Hird valamennyi érintett ingatlanának tulajdonosát, hogy a szennyvízcsatornára történő rákötéseket végezzék el, és az üzemeltetővel (Tettye Forrásház Zrt.) a szolgáltatási szerződéseket kössék meg.

Az Önkormányzat 2010. júliusában kiküldött újabb levelében felhívta a lakosság figyelmét, hogy az ISPA/KA projekt II/A építési ütemére a Mérnökszervezet 2010 június 18-án kiadta a Teljesítés Igazolást és ezzel a műszaki átadás-átvételi eljárás véglegesen lezárult. Levélben közölte továbbá az Önkormányzat, hogy a 36/2008 (11.03.) sz. rendelete értelmében az ISPA projekt II/A építési ütemében érdekeltek 2010. június 18-tól számított 120 napig mentesülnek a folyékony hulladék ( szippantott szennyvíz) elszállításával és ártalommentes végleges elhelyezésével kapcsolatos általános szabályozás alól. (Ezt a mentességet harcoltuk ki annak idején a „vécépumpás” tüntetéssel.)
Az üzemeltető jelezte, hogy 2010. szeptember 30-ig csupán a tulajdonosok 68,9 %-át, mintegy 1367 db. rácsatlakozást regisztráltak.
A fentiekből könnyen kiszámolható, hogy a rákötések végleges határideje 2010. október 16-a volt.
A rákötést el nem végző fogyasztóknál a szolgáltató rövidesen megkezdi a felmérést, és a fogyasztott vízmennyiség után számított szennyvízszállítási díjat és az átalány többletdíjat összeadva a csatornadíj duplája körüli összeget fog majd kiszámlázni. Az összeg behajtható.

Közölném az  ide vonatkozó rendelkezést:

„(16) A Közszolgáltató a 7. § (4), (5) és (6) bekezdése szerint folytatott adatkezelése alapján naptári évente egy alkalommal legyűjti a nyilvántartásából azon ingatlantulajdonosok személyes adatait – kivéve a folyamatban lévő szennyvízcsatorna beruházással érintett területeken ingatlannal rendelkezőket, a szennyvízcsatorna műszaki átadás-átvételi eljárásának sikeres lezárását követő 120. napig –, akik a tárgyidőszakban (12 hónap) megállapított vízfogyasztásuk 40%-át el nem érő mennyiségű folyékony hulladékot adtak át kezelésre a Közszolgáltató részére. Az így legyűjtött és a kötelező közszolgáltatás igénybevételét megsértő ingatlantulajdonosok részére a Közszolgáltató a tárgyidőszak vízfogyasztása 40%-ának alapulvételével állít ki számlát a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészeken keletkezett települési folyékony hulladékra érvényes díjtétellel. Az átalánydíj alapja a tárgyidőszak vízfogyasztása 40%-ának és a Közszolgáltató által ténylegesen elszállított folyékony hulladékmennyiségnek a különbsége. Az e bekezdés szerinti átalánydíjat az ingatlantulajdonos a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.”

Mint ismert, az ISPA beruházás  EU többségi támogatással valósult meg. A projekt lezárását, az elszámolást az EU felé 2010. december 31-ig el kell végeznie az Önkormányzatnak. Az elszámolás során bizonyítania kell, hogy a csatornázott területen a rákötések 100 %-ban elkészültek. Az önkormányzat szempontjából is létfontosságú, hogy valamennyi ingatlan rákötése elkészüljön, mert az elszámolás során ez súlyos problémákat okozhat.
Azt hiszem, a rákötések elvégzését és a szerződés megkötését az eltelt másfél esztendő alatt el lehetett volna végezni, így kérnék minden „renitens” ingatlan tulajdonost, hogy saját érdekükben (és környezetünk megóvása érdekében) rendezzék mulasztásukat.
Számos bejelentést kaptam, hogy még mindig jelentős számban vannak olyan lakosok, akik a szennyvíztárolóik tartalmát az éj  leple alatt az utcára, patakba, árkokba, köz- és magánterületekre kifolyatják, kiszivattyúzzák. Településeinken már másfél esztendeje rendelkezésre áll a csatornarendszer,  tarthatatlan ez az állapot. Környezetünk megóvása és a közösségi érdek azt kívánja, hogy ha a későbbiekben tudomásomra jut a környezetszennyező személye, eljárást kezdeményezzek ellene.
A kemény fagyok beálltáig talán még van egy kis idő, kérek minden érdekeltet, hogy a rákötést sürgősen végezzék el.

Huba Csaba

Comments

comments