Honismereti Szakkör

ISMERD MEG, HOGY SZERETHESD!
/ Mozaikok a Pécs-somogyi honismereti kör életéből /
Szülőföldünk Somogy a Közép-Mecsek egyik legszebb völgyének ékköve, melynek festői képét a távolban észak-kelet felől a Hármas-hegy lágy hullámai és a Zengő meredek, erdős csúcsa koszorúzza. Ez a táj
a legszűkebb hazánk. Ennek a földnek a megszerettetése a fő célja ho¬nismereti körünk; mindennapjainak. Ezt a tevékenységünket jelenleg a Pécs-somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület egyik megha¬tározó csoportjaként végezzük.
Teleplilésünkön a helytörténeti kutatómunka kezdete az 1950-es évek második felére tehető. A folyamatosan gyűjtött anyagokból időszaki kiállítások egész sora nyílt meg z 1970-es évek elején fogalmazó¬dott meg bennünk a településünk egészét érintőtudatos kutatómunka igénye. Célul tűztük ki, hogy felkutatjuk lakóhelyünk múltját a legré¬gibb időktől napjainkig, gyűjtjük a még fellelhető tárgyi és írásos emlékeket, hagyományokat, szokásokat. Fotókon „diaképeken örökítettük meg Somogy utcáit, portáit, házait, a Bányatelep jellegzetes épületeit. Magnetofonszalagok sokaságán rögzítettük öregjeink visszaemlékezéseit. Mindezeket szervesen beillesztettük az iskola tantervébe, később a nép¬rajzi részét a hon- és a népismeret tantárgy anyagába. Az 5-6. osztályosokat a XIX. századi paraszti kultúra tárgyi emlékeivel ismertetjük meg, a 7-8. osztályosok pedig a foglalkozások során képet kannak településünk történetéből a somogyi bányászat és a helyi iskola múltjáról. Mindezek birtokában helyi, sajátos értékekkel gazdagíthattuk tanulóinkat, nagyban segítve ezzel nemzeti azonosság- és magyarságtudatuk kialakítását. Gyermekeinket – az óvodás kortól a 8. osztályig- elméleti és gya-korlati foglalkozások egész sora segíti abban, hogy közvetlen környe¬zetük múltjának, szokásainak megismerésén kívül Pécs gazdag történel¬mi emlékeire is rácsodálkozhassanak. A szülőföld múltjának ismerete nélkül ugyanis nincs értelmes jelen, sőt ígéretes jövő sem. Meggyőződésünk, hogy múltunk alaposabb ismerete elvezet majd szülőföldünk még mélyebb szeretetéhez. Településünk régmúltjának ezen értékeit, a valamikor itt élt emberek mindennapjait az időközben létrehozott bányászati /1967./, néprajzi /1998./ és iskolatörténeti /2003./ múzeumaink anyagának felhasználásával elevenítjük fel és tesszük élményszerűvé. A foglalkozások során nagy segítséget jelent számunkra a 2006.-ban megjelentetett Pécs-So¬mogy története című könyvünk, mely hozzáférhető valamennyi tanuló szá-mára. A változatos programok közül csak néhányat emelnénk ki:
– A régiek közül csak egyet említenénk bemutatkozásunkat a Pécsi Várostörténeti Múzeumban /1993./ A több hónapon át kiállított anyagunkat látogatók ezrei tekintették meg.
– Tárlatvezetések a múzeumainkban, melyek során számtalan pécsi és vidéki, ifjúsági és felnőtt csoportegyéni látogató tisztelte már meg eddig is múzeumainkat, sőt nem ritka a kül¬földi – kínai,német,arab„török,japán – vendég sem.
– Tanulmányi versenyekre való felkészítés.
– Helyi hagyományok, szokások felelevenítése /farsang, húsvét, karácsony/.
– Ünnepségek szervezése /Márc. 15.,!- Hősök Napja,Aug. 20. stb./ – Környezetvédelmi séták /A somogyi táj flórájának és faunájá¬nak feltérképezése/.

– Minden évben megemlékezünk településünk két mártírjáról, Fait Imréről, a csertetői csendőrsortűz áldozatáról,és
Pernecker Istvánról,a dachaui koncentrációs tábor hősi halottjáról.
– A közelmúltban segédkeztünk,a Pécs Európa Kulturális Fővárosa bányász témájú rendezvényének előkészítésében.
Hónapokon át fogadtuk a pécsi egyetemistákat és segítettük a bányász múzeumunkban végzett kutatómunkájukat. Befejezésül hadd mondjuk még el, hogy képviseltetjük magunkat a Ba¬ranya Honismereti Egyesület vezetőségében-14.2 egyesület a 2009. évi közgyűlését itt nálunk Pécs-Somogyon tartotta.

A Honismereti Szövetség országos lapja,a Honismeret terjedelmes
tanulmányban foglalkozott tavaly a Pécs-somogyi honismereti munkánk jelentőségével.
Nagyon reméljük, hogy mindazok,akik rendszeresen részt vesznek az ál¬talunk szervezett összejöveteleken többet megértenek a múlt üzenete¬iből,és nagyobb igényük lesz arra,hogy megteremtsenek maga, körül egy tisztább,értelmesebb,emberibb,élhetőbb világot.

Hámori Istvánné Vókó János
a honismereti kör vezetői

Comments

comments